Bestuurslid en Penningmeester gezocht Kunstfort bij Vijfhuizen

Categorieën:
ondersteuning
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

Bestuurslid en Penningmeester gezocht Kunstfort bij Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen is een voormalig militair fort tussen Haarlem en Hoofddorp, waar kunstenaars, makers en denkers in interactie met buurt, stad en land artistieke voorstellen ontwikkelen voor een duurzame en gelijkwaardige toekomst. Na afgelopen jaar onverwachts afscheid te hebben moeten nemen van wijlen onze penningmeester, zoeken wij nu een prettige en kundige opvolger. Daarnaast willen wij het bestuur aanvullen met een nieuw lid.

De organisatie
De activiteiten die het Kunstfort ontwikkelt bevinden zich op het grensvlak van experimentele kunst, erfgoed en ecologie. Naast de artistieke presentaties in het fort en in de Genieloods is op het forteiland ook buitenkunst te zien. Verder zijn twee nabijgelegen bestuiversvelden in bruikleen, die in eigendom zijn van Staatsbosbeheer en Recreatieschap Noord-Holland. Het kernteam bestaat uit ongeveer 7 vaste en freelance medewerkers, met daarnaast ongeveer 35 vrijwilligers die zich met de publieksontvangsten en het onderhoud van het gebouw en het groen bezighouden. Op het fortterrein bevinden zich onder meer een restaurant, woningen en werkruimtes van ondernemers en creatieven. Ook zijn er gastenverblijven en faciliteiten voor gastkunstenaars die tijdelijk op het Kunstfort werken. Het beheer van het gebouw en het terrein is belegd in een aparte stichting met een eigen bestuur, waarmee nauw wordt samengewerkt. Het bestuur Het bestuur van het Kunstfort opereert vanuit een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid. Het heeft een toezichthoudende, klankbord- en inspiratorfunctie en is de werkgever van de directie, aan welke de dagelijkse uitvoering is gedelegeerd. De organisatie hanteert een bestuur-directiemodel en onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Er wordt geleidelijk toegewerkt naar een raad-van-toezichtmodel. Ook wil het Kunstfort gaan experimenteren met een nieuw organisatiemodel, de ‘Zoöperatie’, waarbij ook de belangen van niet-menselijk leven worden meegewogen in beslissingen.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en vergadert tenminste viermaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats op doordeweekse dagen in de vroege avonduren, op het kantoor van het Kunstfort. Bestuursleden worden betrokken bij de beleidsontwikkeling, keuren jaarstukken (financiële en inhoudelijke jaarverslag, (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting) goed en zijn een sparringpartner voor de directie. Bestuursleden nemen in principe voor 4 jaar zitting, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Eventuele onkosten, gemaakt in de uitoefening van de functie, kunnen worden vergoed. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar pluriformiteit in zoveel mogelijk opzichten. Kandidaat-leden bij wie een situatie van belangenverstrengeling kan ontstaan, komen niet in aanmerking.

Onze ideale nieuwe bestuursleden:
• hebben actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring, kennis en/of expertise binnen het werkveld van het Kunstfort;
• zijn goed in staat om in teamverband vanuit het overkoepelende belang bij te dragen aan het gemeenschappelijke resultaat;
• hebben kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
• weten een goede balans te vinden tussen inhoudelijke betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
• beschikken over een open, kritische houding, beleidsmatig inzicht en strategisch denkvermogen.

Aanvullende wensen voor de penningmeester:
• heeft ervaring als directeur of zakelijk leider (in of buiten de cultuursector);
• heeft expertise op het gebied van financieel beheer en controle halfjaar- & jaarcijfers;
• heeft kennis op het vlak van fiscale wetgeving, risicomanagement en compliance;
• heeft een innovatieve geest en energie om met de directie te sparren over nieuwe financiële paden.
Kandidaten die bovendien beschikken over een of meer van de volgende kwaliteiten wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren:
• wonend of beschikkend over een netwerk in de nabije omgeving van het Kunstfort;
• specifieke kennis van ondernemen;
• specifieke kennis van cultuursubsidiesystematiek;
• een (cultureel of anderszins) divers(e) achtergrond en/of netwerk.

Sluitingsdatum 30 april 2023
Kandidaten kunnen reageren door het sturen van een motivatie en CV gericht aan Jan Hoekema, voorzitter van het bestuur, via Dennis Elzinga, coördinator bedrijfsvoering en communicatie: info@kunstfort.nl
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Rabiaâ Benlahbib, directeur Kunstfort, 023-5589013. www.kunstfort.nl.

aangepast: 21 maart 2023
vinkje Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.